fejlecproba6A gyergyószentmiklósi Szent István római katolikus plébánia közössége, mint vallási közösség, viszonylag fiatal közösségnek számít (2008-ban alapították). A kutatás a plébánia megrendelésére készül, elsősorban a gyülekezet tagjainak vallásosságával, közösségi életével, plébániával kapcsolatos elégedettségével és igényeivel foglalkozik, de a kérdőív tartalmaz egy kérdéstömböt a családok szociális helyzetével kapcsolatosan is.

Kutatásunkban tehát egy helyzetképet akartunk kialakítani az egyházközség állapotáról, a hívek közösségi részvételéről, plébániához való viszonyáról, vallásosságáról, társadalmi-gazdasági helyzetéről. Elsősorban a közösségi részvételt, mint a közösség rezilienciáját befolyásoló (növelő) tényezőt, vizsgáltuk, ugyanakkor kitértünk más tényezőkre is, mint a társas támogatás és a hitvilág. Fel szeretnénk tárni a részvétel mértékét, szintjeit, jellemzőit olyan befolyásoló tényezőkkel, mint a hívek egyházképe, vallási motivációjának típusai, vallásossága, vagy a plébániához, mint szervezethez való viszonya. 

A kutatás empirikus alapját egy kérdőíves adatgyűjtés jelenti. A mintavételt a plébánián található családlapok segítségével végeztük, véletlenszerű kiválasztással. A kérdőív öt főpillére összesen 67 kérdést, skálát tartalmaz. Az első rész szocio-demográfiai adatokat kérdezett, ezt követi a vallásgyakorlás, vallásosság rész, majd a plébániával kapcsolatos vélemények plébániához fűződő viszony, majd a közösségi élet, az utolsó, ötödik rész szociális kérdéseket tartalmaz.

A kutatócsoport tagjai: dr. Dániel Botond és dr. Kiss Dénes szociológusok, a Babes-Bolyai Tudományegyetem oktatói, valamint Fodor Rita mesteris hallgató (a BBTE Római Katolikus Teológia, illetve Szociológia és szociális munka karának hallgatója).

Az erdélyi magyar szociális tevékenységű nonprofit szervezetek kutatása 2015-ben kezdődött és a terveink szerint még legalább három éven keresztül folytatódni fog. Az első (2015-ös) vizsgálat során két fő célunk volt: az erdélyi magyar nonprofit hátterű szociális szervezetek adatbázisának összeállítása, valamint a nyilvánosság irányába történő online kommunikációs szokásainak leírása.

Az első adatgyűjtés több, mint 6 hónapot vett igénybe. Ez alatt az idő alatt 16 különböző adatbázis, katalógus, címlista segítségével állítottuk össze azon szervezetek adatbázisát, amelyek szociális tevékenységgel rendelkeznek, majd a szervezeteket telefonon megkerestük és a szervezetek vezetőit arra kértük, hogy töltsenek ki egy online kérdőívet. Az adatbázisba 389 szervezet került be. Közülük 324-et sikerült telefonon elérjük. A szervezetek vezetőit egy online kérdőív segítségével kérdeztük meg a szervezetük céljairól, szolgáltatásairól, erőforrásairól, nyilvánosság felé történő kommunikációjukról, kiemelten a honlapon és facebook oldalak segítségével történő kommunikációt. A telefonon elért szervezetek közül 200-an küldték vissza kérdőívünket, továbbá 38 olyan szervezetet találtunk, amelyek tevékenységüket szünteltetik/felfüggesztették, nem rendelkeznek jogi személyiséggel, esetleg nem tartják magukat szociális tevékenységű szervezetnek.

Terveink szerint a következő években a szervezetek humán erőforrás ellátottságát (alkalmazottak, önkéntesek) és gazdálkodását (források, pályázatok, szociális vállalkozások) is vizsgálni fogjuk.

A kutatásból eddig csupán részeredmények láttak napvilágot a projekt honlapján, de a tervek szerint a közeljövőben több publikáció is születik majd.

A kutatás vezetője dr. Dániel Botond, szociológus. A kutatás a Magyar Tudományos Akadémia Domus Szülőföldi Junior kutatói ösztöndíja és a Székely Előfutár Alapítvány Székely Előfutár Ösztöndíja segítségével valósult meg.

 

A gyergyószentmiklósi falfestés újszerű élmény volt a városnak, ezért fontosnak tartottuk, hogy megtudjuk mi a város közösségének véleménye, hogyan fogadják a fal elkészültét. Kutatási kérdésünk az volt, hogy hogyan viszonyulnak a városban és a környékén élők a falhoz? Tudják-e mit ábrázol és kik festették az elkészült falat? Milyen rálátásuk van a projekt céljaira, tartalmára? Szeretnének-e hasonló falfestéseket a városba? Ha igen, milyen helyszíneken, témákban, célcsoportokkal?

Annak érdekében, hogy választ kapjunk a fenti kérdésekre egy online kérdőíves kutatást valósítottunk meg 2016 decembere és 2017 márciusa között. A kérdőív három nagy részre osztható. Az első rész a már elkészült fallal kapcsolatos véleményekről, a második a jövőbeli projektekről, a harmadik pedig demográfiai adatokról szólt, összesen mindössze 17 kérdést tartalmazott.

A kérdőívet 222 személy töltötte ki. A kutatás eredményeit is felhasználva számos publikáció született a falfestés módszeréről, a megvalósított projektekről és jelen háttérkutatásról.

A kutatás vezetője Fodor Rita, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem mesterképzéses hallgatója, az Erőforrásközpont programfelelőse, szakmai tanácsadó dr. Dániel Botond szociológus, az Erőforrásközpont intézményvezetője.

 

A gyergyói szociális szolgáltatások kutatása 2012-ben kezdődött, és évente-kétévente kerül sor egy-egy adatfelvételre. Célunk, hogy folyamatosan felmérjük a gyergyószentmiklósi szociális szolgáltatások helyzetét, illetve a felmérésekből származó adatok segítségével különböző fejlesztéseket valósítsunk meg. Eddig négy alkalommal, 2013 kivételével, szerveztük meg az adatgyűjtést. Első alkalommal 29, későbbiekben 41-43 szolgáltatást kerestünk fel. 

A kérdőív 2012-ben a következő témákat járta körül: a szolgáltatások céljának és célcsoportjának felmérése, a rendelkezésre álló erőforrások, a szociális szolgáltatások közötti együttműködések, az önkéntesség szerepe a szociális szolgáltatásokban, az önkéntesség népszerűsítési módjai, a szociális szolgáltatók társadalmi kommunikációja. 2014-ben az elérhetőségek, a célcsoportok és a szolgáltatások aktualizálása mellett arra voltunk kíváncsiak, hogy az egyes szolgáltatások hány személyt foglalkoztatnak, vannak-e szociális munkás munkakörben alkalmazott személyek és milyen végzettségekkel, illetve fogadnának-e szakmai gyakorlatozó egyetemistákat. 2015-ben az elérhetőségek, a célcsoportok és a szolgáltatások aktualizálása mellett a szervezetek kapcsolathálóját vizsgáltuk. 2016-ban pedig a szociális szolgáltatásokat nemzetközi kapcsolataikról kérdeztük.

A kutatás eredményeiből eddig egy tanulmány, két szakdolgozat és egy Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia dolgozat született (mindegyik megtalálható a cikk végén, illetve a publikációk között). Ezen kívül a 2012-es kutatás részeredményeit a III. Gyergyói Mentálhigiénés Napok konferencián is bemutattuk (az előadás  a Videótárban megnézhető), a 2014-es kutatás eredményeit pedig a Magyar Mentálhigiénés Szövetség őszi konferenciáján.

A kutatás megvalósításában partnerünk a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézete, az első négy felmérés során Dombi Gabriella, Kercsó Katalin és Deák Enikő végzős egyetemi hallgatók, Kémenes Edina nemzetközi kapcsolatok szakos gyakornokunk, valamint a szociális munka távoktatásos képzésben részt vevő elsőéves hallgatók vettek részt. Kutatásvezető dr. Dániel Botond, szociológus.

2015 decemberében, egy műhelymunkán vettünk részt középiskolás fiatalokkal. A célunk egyrészt egy érdekartikulációs modell megtanítása volt, másrészt pedig a középiskolások problémáinak megismerése, összegyűjtése. Mivel a résztvevők nagyrésze aktív diáktanácsos volt, felmerült a kérdés, hogy mit tud tenni a diáktanács ezen problémák enyhítéséért, és a maguk módján milyen problémákkal küzdenek a diáktanácsok, diáktanácsosok. Ezen kívül megfogalmazódott egy városi szintű pénzalap létrehozása is, amely a diáktanácsok kezdeményezéseit támogatná.

Mindezen előzmények alapján, a Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont keretében 2016 február-március hónapokban egy szociológiai kutatást szerveztünk. A kutatásnak kettős célja volt: elméleti szempontból egy feltáró kutatást kívántunk megvalósítani, amely a diáktanácsot, mint a középiskolás diákok sajátos önszerveződési formáját vizsgálja különböző dimenziók mentén, gyakorlati szempontból pedig a diáktanácsok terveit, igényeit és problémáit gyűjtöttük össze annak érdekében, hogy az említett pénzalap céljait hasznosan tudjuk meghatározni.

A kutatás során öt gyergyószéki település (Gyergyószentmiklós, Gyergyóalfalu, Gyergyóditró, Maroshévíz, Borszék) hét magyar nyelvű középiskolájának diáktanácsosait kérdeztük meg, 14 egyéni és 2 fókuszcsoportos interjút készítettünk. Az interjúk mellett rövid szervezeti adatlapot is kitöltettünk a diáktanácsok vezetőivel.

A kutatási kérdések közé a fenti témák közül többet is beválasztottunk. Vizsgáltuk a diáktanácsok céljait, tevékenységeit (azon belül is kiemelten az érdekképviseletet), formális működését és azt is, hogy a diáktanács mennyire működik baráti társaságként. Kíváncsiak voltunk arra, hogy a középiskolás fiatalok milyen motivációkkal csatlakoztak a diáktanácshoz, miért maradtak meg aktív tagoknak, saját céljaik mennyire találnak a diáktanács céljaival, milyen jövőtervekkel rendelkeznek. Továbbá arra is rákérdeztünk, hogy a diáktanácsosok szerint milyen problémákkal küzdenek a középiskolások, hogyan próbál és hogyan tud ezekre a diáktanács választ adni, milyen terveik vannak a diáktanácsban és milyen problémákkal küzdenek.

A kutatás eredményeiből eddig egy tanulmány, egy kézirat és két Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia dolgozat született (mindegyik megtalálható a cikk végén, illetve a publikációk között). Ezen kívül a kutatás módszertanáról és eredményeiből a VI. Szociológus Napokon is tartottunk bemutató előadásokat, az eredményekből kisebb bejegyzéseket a diákjog.ro honlapon is közlünk.

Az adatok feldolgozása jelenleg is zajlik. A közeljövőben egy alaposabb elemzést is tervezünk elkészíteni, amely reményeink szerint további motivációt fog jelenteni a diákönkormányzatok iránt érdeklődőknek, hogy újabb (leíró és magyarázó jellegű) kutatásokat valósítsanak meg az erdélyi magyar diáktanácsok körében, és ezáltal az ifjúsági szféra ezen sajátos és különleges szeletét jobban megismerjük.

A kutatás vezetője dr. Dániel Botond, szociológus, a kutatócsoport tagjai Gáspár Szeréna és György Botond, a BBTE kulturális antropológia, illetve szociológia szakos hallgatói.

A kutatás 2016 márciusában kezdődött adatfelvétellel. Összesen 138 diákot kérdeztünk meg, két középiskolában. A kutatásban a Salamon Ernő Gimnázium és a Fogarassy Mihály Műszaki Líceum vett részt.

Célunk az volt, hogy felmérjük a diákok iskolai motivációját, a családok társadalmi gazdasági helyzetét, családi légkör (kohézió, attitűd) jellemzőit és megkeressük az ezek közötti összefüggéseket, ezáltal igazolva hipotéziseinket:

  1. A család gazdasági helyzete befolyásolja az iskolaválasztást és az iskolai motivációs faktorokat. A különböző gazdasági helyzetű szülők gyerekei különböző iskolatípusokat választanak, ezért az iskolaválasztás hozzájárul a társadalmi különbségek újratermelődéséhez. A magasabb iskolai végzettséggel rendelkező szülők gyerekei jobban motiváltak a továbbtanulásra, mint az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező szülők gyerekei.
  2. A családi kohézió, érzelmi támogatás és a szülők iskolával kapcsolatos attitűdjei hatással vannak és befolyásolják a diákok iskolai motivációit.

Kutatási eredményeinkből egy konferenciadolgozat és 3 szemináriumi dolgozat született. A konferenciadolgozat a XIX. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián került bemutatásra, 2016 májusában. A fentiekben leírt hipotézisek vizsgálata jelenik meg a konferencia dolgozatban. A dolgozat megtalálható a cikk végén és a publikációk között.

Az adatok feldolgozásának folytatása lehetséges, mert az említett dolgozatban nem a teljes kérdőív, hanem annak egyes skálái kerültek feldolgozásra. Az eredmények további feldolgozása közben az alábbi kérdésekre kaphatunk választ:

  • az iskolai légkör és a tanárok attitűdje mennyire kapcsolódik a diákok iskolai motivációjához?
  • a családok társadalmi gazdasági helyzete és az iskolák légköre között van-e szignifikáns különbség? stb.

További vizsgálatok számos hasonló kérdésre választ adhatnak.

A kutatás megvalósításában közreműködött a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézete és a Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont. A kutatás vezetője Fodor Rita, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem mesterképzéses hallgatója.

Küldetésünk

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont szakmai erőforrásokat, útmutatást és támogatást biztosít a szociális háló szereplői (nonprofit szervezetek, szolgáltatók, szakemberek, szociális szakon tanuló egyetemisták) számára a térség szociális hálójának fejlesztése, a helyi közösség életképességének növelése érdekében.

Fenntartóink

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpontot
a Műhely Egyesület és az
Egyesület a Gyergyói Ifjúsági Központért működteti

Támogatóink

  • Bethlen Gábor Alap
  • Communitas Alapítvány
  • Een Helpende Hand Alapítvány
  • Hargita Megye Tanácsa

További támogatók

Kapcsolat

Programfelelős:
dr. Dániel Botond

535500 Gyergyószentmiklós,
Bucsin negyed 12/B/32
Tel: 0740.05.36.04
e-mail: danielbotond@muhely.eu